Klientom ponúkame kompletné služby súvisiace s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností.

KOMPLETNÉ SLUŽBY NAŠEJ KANCELÁRIE OD VÝBERU NEHNUTEĽNOSTI AŽ PO ZÁPIS DO KATASTRA:

 • zaobstaranie výpisu z listu vlastníctva
 • zaobstaranie kópie snímky z katastrálnej mapy
 • vypracovanie súdnoznaleckých posudkov
 • vypracovanie kúpnych darovacích a zámenných zmlúv
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
 • podanie návrhu na vklad včítane štandardných poplatkov
 • dohľad nad finančným vyrovnaním
 • dohľad nad odovzdaním prevedenej nehnuteľnosti a kľúčov
 • doprovod pri prepise energií a služieb na nového majiteľa
 • úhrada všetkých poplatkov spojených s prevodom nehnuteľnosti s výnimkou daní
 • zabezpečenie geodetických a kartografických prác (geometrické plány, vytýčenia pozemkov, zameranie stavieb a inžinierskych sietí)
 • pre kupujúcich poskytujeme službu aktívneho vyhľadávania nehnuteľnosti podľa ich požiadaviek a bližšej špecifikácie
V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím

Kontaktujte: